Artist  Statement

IDENTITEIT.  LANDSCHAP.  VERBINDING.


De kernthema's waarrond mijn fotografisch werk zich ontwikkeld heeft, zijn identiteit en verbinding.

Deze concepten zijn nauw verweven met elkaar en roepen ook begrippen op als roots, thuis, groep, grenzen, erfgoed, enzovoorts.

Ik geef deze twee kernthema's weer, in relatie tot hun typerende veruiterlijking, het landschap, waarmee ons identiteitsgevoel verbonden is. Dit gaat van het kleine en nabije landschap (ons huis), tot het ruimere landschap waarin we leven, werken en ons verplaatsen. 

Dit kunnen zowel natuurlijke als stedelijke, voorstedelijke, landelijke en industriële landschappen zijn.

Deze onderwerpen hebben soms een duidelijke begrenzing, maar dikwijls overlappen ze elkaar gedeeltelijk, in het bijzonder wanneer ze samen voorkomen op kleine geografische gebieden zoals Vlaanderen en België.


DOCUMENTEREN.


Mijn werk is hoofdzakelijk gestructureerd als verzamelingen rond concrete onderwerpen.

(zoals rivieren, tuinen, parken, huizen en bouwwerven.)

Sommige series worden als een esthetiserende rapportage gebracht, andere op een meer verhalende wijze.

Het werk heeft een documentaire grondslag: ik wil weergeven en tevens bewaren. 

Ik documenteer in de eerste plaats het Vlaamse landschap, omdat voor mij (letterlijk en figuurlijk) de afstand daartoe het kleinst is.

Bij uitbreiding gaat mijn werk ook over landschappen en identiteiten die zich in een ruimere kring rond mijn thuis bevinden.

Concreet zijn dat de overige Europese landen, welke dezelfde of een sterk gelijkende geschiedenis, basiswaarden, cultuur en tradities delen.

Een toekomstvisie op mijn fotografische traject, is om als toekijkende vreemdeling, plaatsen te documenteren die ver van mijn persoonlijke identiteit verwijderd zijn. 

Japan heeft daarbij mijn bijzondere interesse.


De geïdentificeerde omgevingen breng ik meestal in beeld zonder de mens, de bewoner, te tonen.

Ik wil niet zijn activiteiten tonen, maar wel het zichtbare resultaat van die activiteiten op zijn omgeving.

Het is mijn betrachting om de kijker attent te maken op de wisselwerking tussen omgeving en het identiteitsgevoel, en om hem meer waardering en zorg te laten opbrengen voor hoe die omgeving hem gevormd heeft en hoe hijzelf steeds opnieuw, doorheen generaties, die omgeving blijft vormgeven.


Mijn werk heeft geen activistisch doel en wil geen politieke, ideologische of religieuze boodschap brengen.

Het wil zoveel mogelijk tonen wat het Vlaamse (en bij uitbreiding het Europese) landschap typeert.

Uiteraard zijn door mijn persoonlijke betrokkenheid, de beelden inhoudelijk niet neutraal (dit is ook niet de betrachting), alleen reeds door mijn selectie van de onderwerpen, en door het standpunt waarop ik ze in beeld breng.


Mijn persoonlijke engagement en de subjectiviteit, bestaan uit de verwondering voor de uiterlijke verschijningsvormen van onze cultuur. Tevens uit de genuanceerde benadering en de waardering van haar sociaal-cultureel-economische eigenaardigheden, zowel van wat we als aangenaam ervaren, als wat we als storend ervaren.


( 20220617 )