Juridische kennisgeving

De volgende versie van de juridische informatie is het laatst aangepast op 17 oktober 2023 en vervangt alle eerdere versies.


INLEIDING

Het hieronder beschreven beleid dat wij hanteren in verband met uw en onze rechten en plichten, is van toepassing bij het gebruik maken van de website guyseeten.com of guyseeten.odoo.com of van de ermee verbonden diensten. Dit gebruik maken van, houdt in dat u ons privacybeleid begrijpt en aanvaardt.

Ons hier gepubliceerde beleid wordt op regelmatige basis, en minstens eenmaal per kalenderjaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Guy Seeten, documentaire fotografie. Ondernemingsnummer BE 0509.832.790


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  (conform de GDPR of AVG)

Dit betreft één of meer van de volgende gegevens:

naam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, factuurgegevens, bijkomende persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. 


Uw rechten in verband hiermee, zijn :

De informatie dat deze gegevens verwerkt kunnen worden.

Uw recht op inzage in uw gegevens.

Uw recht tot correctie van uw gegevens.

Uw vraag om verwijdering van uw gegevens (in specifieke gevallen).

Uw verzet tegen de verwerking ervan (op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen).

Overdraagbaarheid van de gegevens. Op uw verzoek sturen wij de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde persoon of organisatie.

Eenieder die op deze rechten beroep wil doen, zullen wij vragen om zich daartoe voldoende te identificeren.


De ontvanger van de persoonsgegevens en de verantwoordelijke voor de verwerking ervan, is Guy Seeten.

De gegevens worden verwerkt in eigen beheer en binnen de Europese Unie.

Als u opmerkingen, vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer dan de verantwoordelijke via het contactformulier op deze website.


Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, kan zijn:

1. Om u te kunnen contacteren naar aanleiding van een vraag, een opmerking, een klacht die door u wordt ingediend via ons contactformulier.

2. Voor het opstellen en uitvoeren van een contract zoals een verkoop of een dienst.

3. Om u te kunnen contacteren als dat nodig is om een verkoop of dienst naar behoren te kunnen uitvoeren.

Voor het afhandelen van een betaling.

4. Voor het leveren van goederen.

5. Om aan onze wettelijke bepalingen te kunnen voldoen, zoals deze van de belastingadministratie.


De rechtsgronden en onze bewaartermijnen zijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze verzameld werden. 

1. Toestemming, 3 jaar.

2. Gerechtvaardigd belang, 7 jaar.

3. Contractuele verplichting, 7 jaar.

4. Contractuele verplichting, 1 jaar.

5. Wettelijke verplichting, 10 jaar.


GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Wij passen geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens toe.


DELEN MET DERDEN

Door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derde partijen meegedeeld. Behalve enkel en indien dit noodzakelijk is om de goede uitvoering van een contract met u te kunnen waarborgen (zoals bijvoorbeeld het leveren van bestelde goederen aan huis) of om te voldoen aan onze eventuele wettelijke verplichtingen.


UW AUTEURSRECHT

We hebben naar ons beste vermogen getracht om de maker van goederen (zoals bijvoorbeeld huizen en kunstwerken) waarop, zoals ze afgebeeld zijn, auteursrecht zou kunnen rusten, te achterhalen. Dit om ons te kunnen conformeren aan de auteursrechtenwetgeving. 

Zo u meent rechten te hebben op afbeeldingen van goederen die op deze website worden gepubliceerd en zich op deze rechten wenst te beroepen, verzoeken we u om daarover de webmeester te contacteren via het contactformulier.


ONS AUTEURSRECHT

De afbeeldingen en teksten op deze website, alsook de visuele vorm en de structuur waarin ze gepresenteerd worden, zijn beschermd door het auteursrecht.

De belangen van de maker Guy Seeten, worden behartigd door onder andere de auteursrechtenvereniging Sofam.

Als u een afbeelding (of andere beschermde inhoud) van deze website wenst te gebruiken, gelieve dan vrijblijvend een gemotiveerd verzoek te doen via het contactformulier.


UW PRIVACY

Aan de op deze website gepubliceerde afbeeldingen, worden géén persoonsgegevens gekoppeld. Behalve indien dit nodig is om de goede uitvoering van een contract met u te kunnen waarborgen (zoals bijvoorbeeld een verkoopcontract of een werk in opdracht). Deze gekoppelde gegevens worden nooit gepubliceerd.

De opnamen gebeuren met in achtname van de privacywetgeving of anderszins, indien de betrokken rechthebbende nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om zich in concreet overeengekomen omstandigheden niet daarop te beroepen.


UW PORTRETRECHT

De op deze website gepubliceerde afbeeldingen, betreffen hoofdzakelijk goederen en omgevingen waarbij personen niet prominent en herkenbaar in beeld zijn gebracht.

Zo u meent het portretrecht te hebben op afbeeldingen die op deze website worden gepubliceerd en zich op dit recht wenst te beroepen, verzoeken we u om daarover de webmeester te contacteren via het contactformulier.


UW CITAATRECHT

Wanneer u gebruik maakt van het citaatrecht, bent u verplicht om duidelijk leesbaar “© guyseeten.odoo.com” te vermelden


COOKIES

Onze website maakt géén gebruik van tracking cookies. Deze zijn privacygevoelig en zouden uw toestemming vereisen.

Onze website maakt wél gebruik van functionele cookies.

Deze zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en ze slaan géén persoonlijk identificeerbare informatie op. Daarom vereisen ze niet uw toestemming en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

U kan uw browser instellen om deze cookies te blokkeren, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. 

Via de instellingen van uw browser kan u steeds alle cookies verwijderen die eerder werden opgeslagen.

Onze website kan ook gebruik maken van analytische cookies.

Deze worden gebruikt om de prestaties van de website te analyseren en te verbeteren. De informatie die deze cookies verzamelen wordt samengevoegd in groepen en is anoniem. Ze vereisen niet uw toestemming en ze kunnen niet door u worden uitgeschakeld.

U kan uw browser instellen om deze cookies te blokkeren.

Via de instellingen van uw browser kan u steeds alle cookies verwijderen die eerder werden opgeslagen.


E-MAILLIJSTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Wij maken geen gebruik van e-maillijsten noch nieuwsbrieven.


SOCIALE MEDIA PLUGINS

Wij maken geen gebruik van sociale media plugins.